Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan dat de belangen van de school, ouders, leerlingen en leerkrachten behartigt. De leden van de MR worden gekozen door en uit ouders. De leden van de personeelsgeleding van de MR worden gekozen door en uit personeelsleden. De rechten en plichten van de medezeggenschapsraad zijn in een reglement vastgelegd.

In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR kan bijvoorbeeld advies uitbrengen over:

  • - De verkeersveiligheid rond de school
  • - Omgaan met pestgedrag (het anti-pestprotocol)

 

Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht over onder andere de volgende zaken:

  • - De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • - Vaststelling van de schoolgids
  • - Vaststelling van het schoolplan en zorgplan

 

De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.                           

Notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en kunt u lezen op school. Verkiezingen voor nieuwe leden worden in principe één keer in de twee jaar gehouden. De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden: twee ouders en twee leerkrachten.

Oudergeleding MR:

  1. M. Hindriks (voorzitter)
  2. K. Vlieg

Personeelsgeleding MR:

  1. E. Reininga
  2. C. Kropf (secretaris)

Als oudergeleding zitten we namens alle ouders van de school in de MR en is het van groot belang om te weten wat er onder ouders speelt, dus mocht u suggesties of vragen hebben voor de MR aarzel dan niet om ons persoonlijk te benaderen of een e-mail bericht te zenden. Het e-mail adres van de MR secretaris is: c.kropf@sooog.nl

 

KC De Vlonder

Directeur: Nicky Remie

Wedderhöfte 10, 9698 AW Wedde

0597 - 561457

kcdevlonder@sooog.nl

Postadres: Postbus 6, 9677 ZG Heiligerlee